Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Koulutus parantaa olennaisesti työnsaantimahdollisuuksia

Kuvaus

Useampi kuin yhdeksän nuorta kymmenestä on samaa mieltä siitä, että koulutus parantaa olennaisesti työnsaantimahdollisuuksia. Näkemys, joka on tässä tulkittu ”koulutususkoksi”, on siis valtaenemmistölle nuoria lähes itsestäänselvyys. Kuitenkin yli 20 vuoden seurannassa on myös havaittavissa muutoksia. Vuoden 2016 Nuorisobarometrissa koulutususkon trendeissä havaittiin ilmeinen yhteys nuorisotyöttömyyden muutoksiin. Asenteet eivät synny tyhjiössä, ja eri trendien osuminen ajallisesti yhteen voi viitata niiden olevan yhteydessä toisiinsa. Noin vuosituhannen vaihteeseen saakka usko koulutukseen kasvoi ja nuorisotyöttömyys oli korkealla. Trendi kääntyi selvään laskuun 2000-luvun ensimmäisinä vuosina, kun nousukauden työmarkkinat vetivät suhteellisen hyvin myös vähemmän koulutettuja nuoria. Syksyllä 2008 alkaneen kansainvälisen talouskriisin ja taantuman seurauksena nuorisotyöttömyys kääntyi jälleen kasvuun, samoin usko koulutuksen tärkeyteen työllistymisen kannalta. Viime vuosina nuorisotyöttömyys on jälleen laskenut, mutta lasku vaikuttaa pysähtyneen vuonna 2017 ja kääntyneen jopa lievään kasvuun.  Koulutususkoksi tulkittu asenne on jatkanut edellä kuvatun logiikan mukaisesti työttömyystrendien seuraamista, eli se on heikennyt, kunnes viimeksi kuluneen vuoden aikana jälleen se on ollut vahvistumaan päin.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2017